NEWSLETTER


  Innowacyjne zastosowanie uszczelnienia systemu przyłączeniowego przeznaczonego do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych

  Rozstrzygnięcie data: 16.06.2021

  W procedurze przetargowej do projektu RPPK.01.04.01-18-0007/20 – „Innowacyjne zastosowanie uszczelnienia systemu przyłączeniowego przeznaczonego do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych” o numerze 2021-21489-45310, opublikowanego 11/05/2021 i zakończonego 14/06/2021, o planowanym budżecie projektu 3321000,00 PLN,

  wybrano ofertę firmy :

  NAREN Sp. z o. o.

  Ul. Powstańców Śląskich 103/1

  NIP: 5223017767

  Link do bazy konkurencyjności:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45310?sekcja=ogloszenie

   

   


   

   

   

  Ogłoszenie data: 11.05.2021

  Numer

  2021-21489-45310

  Id

  45310

  Powstaje w kontekście projektu

  RPPK.01.04.01-18-0007/20 – Innowacyjne zastosowanie uszczelnienia systemu przyłączeniowego

  przeznaczonego do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych

  Tytuł

  Innowacyjne zastosowanie uszczelnienia systemu przyłączeniowego przeznaczonego do odprowadzania spalin z

  urządzeń grzewczych

  Zamówienia uzupełniające

  Wprzypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć

  umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno

  najwyższą liczbę punktów.

  Wykonawca musi wpłacić wadium w wysokości 1% wartości zamówienia netto. W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu

  niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego

  sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

  Punkty w ramach kryterium ceny netto- w PLN/walucie obcej – waga kryterium 50%- będą przyznawane

  wg następującej formuły: C min

  A n = —————– x 50% (waga kryterium) x 100 C r

  C min – cena najtańszej ze złożonych ofert / najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę spośród

  złożonych ofert

  C r – cena oferty rozpatrywanej /badanej A n – ilość punktów przyznana ofercie

  Punkty w ramach kryterium Gwarancja – waga kryterium 25%- liczony w miesiącach od dnia dostawy

  centrum będą przyznawane wg następującej przedziałów:

  okres gwarancji: pow 48 miesięcy – 25 pkt

  okres gwarancji od 36-48 miesięcy – 15 pkt

  okres gwarancji poniżej 36 – 0 pkt

  Punkty w ramach kryterium Czas reakcji – waga kryterium 25%- liczony w miesiącach od dnia dostawy

  centrum będą przyznawane wg następującej przedziałów:

  czas reakcji do 12 h i poniżej 12 godzin– 25 pkt

  czas reakcji do 24 h – 10 pkt

  czas reakcji powyżej 24 h – 0 pkt

  Uwaga: w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP

  z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.

  Punkty z oceny kryterium -a) – b) -c) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma

  zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający

  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

  W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie

  jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt w danym kryterium.

  Warunki zmiany umowy

  1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z

  wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  2.Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:

  zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

  mających wpływ na realizację umowy,

  zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  zmiany terminu płatności,

  zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub

  technicznego).

  3. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie

  strony, pod rygorem nieważności.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1) Szczegółowa dokumentacja techniczna (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w

  pkt. „Opis przedmiotu zamówienia”

  2)Aktualny odpis z KRS, wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do

  wykonywania określonej działalności,

  3)Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

  4)Wzór umowy

  Wykluczenia

  Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

  Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

  Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.

  Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

  Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów

  Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem

  powiązań osobowych lub kapitałowych.

  W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym

  osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się

  wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

  imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z

  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w

  szczególności na:

  1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

  przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Załączniki

  Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-11

  1.zał. 2 oświdczenie o braku powiązań kapitałowych

  2.zał. 3 formularz ofertowy

  3.zał.4 Oświadczenie RODO

  4.zał. 1 wzór oferty

  Czy dopuszczalna oferta częściowa?

  NIE

  Data opublikowania ogłoszenia

  2021-05-11

  Data ostatniej zmiany

  2021-05-11

  Termin składania ofert 2021-06-14

  Dane adresowe ogłoszeniodawcy

  Stahl System Janusz Graniczka 223

  39-300 Chorzelów

  NIP: 8171868979

  Osoby do kontaktu

  Jakub Krawiec tel.: 796860106

  e-mail: j.krawiec@stahlsystem.pl

  Części zamówienia

  Część: 1

  Tytuł części 1

  Centrum cięcia laserowego z integralnym systemem spawania

  Budżet części 1

  3321000,00 PLN

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe

  NIE

  Przedmioty zamówienia do części 1

  Typ

  Dostawa

  Podkategoria

  Dostawy inne

  Opis

  Zautomatyzowane centrum cięcia laserowego z integralnym systemem spawania. Wyposażony w

  zintegrowany System Sterowania , system ewidencji detali wyciętych gotowych do operacji spawania,

  sygnały-informacje o gotowości urządzeń do operacji cięcia i operacji obróbki, status detalu oraz

  podgląd statusu operacji na zewnętrznym komputerze PC.

  w tym uwzględnić należy wymagania dla stanowiska spawalniczego laserowego: •�Laser włóknowy typu all solid-state laser

  • Moc zródła laserowego minimum 3kW

  • Sprawność energetyczna: min. 40%

  • Typowa niestabilność mocy wyjściowej: +/- 1%

  • Tryb pracy: Ciągły/Modulowany

  • Laser wolnostojący z możliwością wykonywania czynności serwisowych w siedzibie zamawiającego,

  • Głowica do spawania laserowego z systemem oscylacji wiązki

  • System kontroli zabrudzenia szkiełka ochronnego.

  • Głowica skanująca do kontroli spoiny

  • Wymiary zewnętrzne(dł. x szer. x wys.): 70mm x40 mm x 191 mm +/-5 mm

  • Pole widzenia układu optycznego: 14mm x 24 mm +/-2 mm

  • Ilość linii lasera : 3

  • Wysokość pracy głowicy laserowej od puntu spawania TCP: 150 mm +/-7 mm

  • Odległość pomiędzy liniami lasera: 3,2 mm +/-0,5 mm

  • Trzy linie pomiarowe które w sposób bardziej dokładny pozwalają do wykonanie pomiaru szczeliny spawalniczej

  • Wykrywanie łącza spawanego bez szczeliny

  • Praca w trybie online jak i offline

  • Gotowe protokoły komunikacyjne do robotów

  • Pozycja instalowania głowicy na wysokości do 170

  • Odległość linii pomiarowych od jeziorka spawalniczego do 20 mm

  • Osłona prze odpryskami optyki , wymienne szkiełka ochronne

  • Przedmuch powietrza tworzący nóż powietrzny który wydmuchuje dymy spawalnicze z pod osłony

  • Oprogramowanie z wszystkimi typami złączy spawanych.

  Wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne dla robota spawalniczego :

  • Udźwig min 50 kg

  • Zasięg min 2000 mm

  • Powtarzalność robota nie gorsza niż 0,06 mm

  • Oprogramowanie do sterowania i programowania inteligentnych czujników laserów liniowych do

  kontroli spoin w czasie rzeczywistym

  • Ilość osi robota 6

  • Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych osi 40 A – sterowanych z poziomu sterowania robota

  (w tym niezbędne zasilanie, interfejsy)

  • Język menu: Polski

  • Panel operatora z kolorowym ekranem dotykowym min 8″

  • Możliwość wykonywania synchronizowanych ruchów wieloosiowych w trakcie programowania robota poprzez fizyczny manipulator wbudowany w programator

  • Możliwość odłączenia programatora robota od kontrolera w trakcie pracy, możliwość pracy robota bez podłączonego panelu obsługi

  • Złącze w kontrolerze do podłączenia układu bezpieczeństwa sygnały E-stop i Naruszenie strefy

  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do kontrolera urządzeń wskazujących tj. mysz i klawiatura oraz zewnętrznego monitora

  • Programator przystosowany dla osób prawo i lewo ręcznych

  • Kontroler zgodny ze środowiskiem Microsoft Windows

  • Możliwość programowania-symulowania offline na bazie oprogramowania opartego o środowisko

  Visual Components

  Specyfikacja Lasera do cięcia i Obróbki detali

  • Możliwość integracji z systemem spawania

  • Automatyczny załadunek i rozładunek obrabianych elementów.

  • Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu, wykonawstwie, instalacji i uruchomieniu systemów spawania laserowego minimum 4 lata minimum 7 projektów z możliwością wglądu na miejscu instalacji.

  • Wolnostojący Laser Fiber

  • Głowica 3D -możliwość cięcia profili i rur pod kątem

  • Oprogramowanie do rozmieszczania detali Offline z nestingiem i możliwością importu plików STEP i modułem zamków w języku polskim

  • Zakres roboczy nie mniejszy niż 3000x250x115

  • Minimalna długość załadunku 6000 mm

  • Minimalna długość rozładunku 3000 mm

  • Minimalna średnica obrabianej rury nie więcej niż 20 mm

  • Maksymalna średnica obrabianej rury nie mniej niż 150 mm

  • Długość odpadu dla Średnicy < 100mm: do 80mm ; dla Średnicy ≥ 100mm do 200mm

  • Zewnętrzny system odpylania

  • Menu w języku polskim

  • Panel sterowania z możliwością podglądu on line strefy cięcia profilu

  • Kontrola spoiny zewnętrznej

  • Odciąg żużla ze środka profilu

  • Średnia dokładność wycinania 0,1 mm

  • Masa wycinanych detali do 1150 kg

  • Załadunek automatyczny wiązki profili min. 2500 kg

  • Moc źródła laserowego min 3kW

  • Oznaczenia i certyfikat CE na cały system i jego składowe

  Okres gwarancji

  24

  Kody CPV

  42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe 45262670-8 Obróbka metali

  45262680-1 Spawanie

  Miejsca realizacji adres

  Kraj

  Polska

  Województwo

  podkarpackie

  Powiat

  mielecki

  Gmina

  Borowa

  Miejscowość

  Sadkowa Góra

  Harmonogram

  Etap 1

  Początek realizacji

  2021-05-12

  Koniec realizacji

  2021-06-14

  Opis

  Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie

  terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

  Termin składania ofert: 14 Czerwiec 2021(liczy się data wpływu oferty)

  Termin ogłoszenia wyników: 16 Czerwiec 2021

  Termin wykonania zamówienia: 30 Wrzesień 2021 Oferta powinna być przekazana:

  1.pocztą tradycyjną, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Stahl System

  Janusz Graniczka, Sadkowa Góra 103, 39-305, NIP 8171868979

  2.pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: j.krawiec@stahlsystem.pl

  Czy występuje płatność częściowa

  NIE

  Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

  1.Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

  2.Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy. Punkt

  serwisowy dostawcy zautomatyzowanego centrum cięcia laserowego z integralnym systemem

  spawania w promieniu do 150 km.

  3.Oferują centrum laserowe i spawalnicze w jednej maszynie jednocześnie i o parametrach oraz

  funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.

  4.Koszt dostawy, kompletnego montażu i uruchomienia oraz instalacji zawarty jest w cenie przedmiotu dostawy.

  5.Termin realizacji zamówienia: 30.09.2021r.

  6.Ważność oferty: minimum 6 miesiąc/y.

  7.Wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w pkt. „Opis przedmiotu zamówienia”.

  8.Wykonawca dostarczy Dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcję obsługi poszczególnych

  modułów jeśli dotyczy oraz zapewni szkolenie pełnej obsługi maszyny.

  9.Warunki i terminy płatności: Wymagane jest wskazanie warunków płatności

  10.Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne

  powiązania między. Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

  imieniu. Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w

  szczególności na:

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza

  ofertowego i oświadczeń.

  Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub

  niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało

  odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

  Kryteria oceny do części 1 Czy kryterium cenowe?

  TAK

  Opis

  Cena -50%

  Czy kryterium cenowe?

  NIE

  Opis

  Gwarancja – 25%

  Czy kryterium cenowe?

  NIE

  Opis

  Czas Reakcji – 25%

  Podsumowanie

  Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

  -> 2021-05-11 – data opublikowania

  -> 2021-06-14 – termin składania ofert

  -> ????-??-?? – planowany termin podpisania umowy

  Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

  -> 2021-05-12 – Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Zautomatyzowane centrum cięcia laserowego

  z integralnym systemem spawania. Wyposażony w zintegrowany…

  -> 2021-06-14 – Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Zautomatyzowane centrum cięcia laserowego z

  integralnym systemem spawania. Wyposażony w zintegrowany…